Årsmöte 25 mars

 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län

Kallelse till årsmöte 25 mars 2019

 

PÅ ÅRSMÖTET BEHANDLAS STYRELSENS FÖRSLAG PÅ AVGIFTER FÖR DIGITALT BEVARANDE OCH VISSA FÖRTECKNINGSARBETEN. SE MEDSÄNT FÖRSLAG.

Bilagor till kallelsen, i utskick 25 februari

Kallelse_årsmöte 2019

Medlemsavgifter-2020 (punkt 7, årsmöte)

Avgifter för större ordnandeuppdrag (punkt 17:1, årsmöte)

Förslag till avgift för digitalt bevarande (punkt 17:1, årsmöte)

Övriga handlingar till årsmötet

Dagordning årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse 2018 (med bokslut, revisionsberättelse, rambudget 2020 och verksamhetsplan 2020)

Valberedningens förslag 2019

Övrig medlemsinformation:

Enskilt medlemskap

Vårens kurser

Styrelsen för Föreningen Folkrörelsearkiv för Uppsala län inbjuder er till årsmöte 2019-03-25

Tid: 25 mars 2019. Registrering och kaffe med bulle från kl. 18.30.

Plats: Missionskyrkan, Tovensalen, S:t Olofsgatan 40.

Program:

 1. 19.00 Föredrag av Lars M. Andersson, Historiska institutionen, ”Bort med strecket!” Om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten 1918-1921.
 2. 19.30 Stipendieutdelning
 3. 19.45 (ca), Årsmöte

Dagordning:

 1. Val av sammanträdesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd
 4. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Fastställande av rambudget för nästkommande år
 9. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer
 10. Verksamhetsplanen 2020
 11. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 12. Val av revisorer och ersättare
 13. Val av valberedning
 14. Val av sammankallande i valberedningen
 15. Behandling av inkomna motioner
 16. Av ansluten medlem väckt fråga
 17. Av styrelsen eller revisorerna väckta frågor
  1. Förslag på vissa avgifter
 18. Mötets avslutande

Anmälan:

För att organisation skall kunna utöva rösträtt skall anmälan om medlemskap ha inkommit och medlemsavgift vara erlagd senast 8 mars 2019. Anmälan av ombud skall ha inkommit senast 8 mars 2019.

För styrelsen

Maths Isacson                                                                                     Örjan Simonson

Anmäl er senast den 8 mars till:

Folkrörelsearkivet för Uppsala län

c/o Uppsala kommun

753 75 Uppsala

eller e-post: info@fauppsala.se

 

Välkommen!