De bundna krafternas förening (eller) ”Boktryckarehämd”

Under storstrejken 1909 var typografernas strejk särskilt kontroversiell eftersom den ansågs hota tryckfriheten.

Tidningsutgivningen i Uppland stördes, men Upsala Nya Tidning, Tidningen Upsala med flera lyckades upprätthålla en reducerad utgivning. Efter att strejken avblåsts under september, fann flera typografer att de blivit arbetslösa, vilket uppfattades som en bestraffning från arbetsgivarna. Arbetslöshetsföreningen De bundna krafternas förening, ’Boktryckarehämd’ bildades av arbetslösa typografer den 9 september. Under ett par veckor uppvaktar föreningen den egna förbundsstyrelsen, för att den skulle stå fast i förhandlingarna. Mötena erbjöd också lustifikationer, föredrag och samvaro, och avslutas med Arbetets söner. I ett brev till Uppsala Typografiska förening daterat Stockholm 28 juni 1917, förklarar Emil Svensson-Manus föreningens korta historia:

Kolleger!

Stående i begrepp att skudda Sveriges stoft av mina fötter, har jag under packningen av mina tillhörigheter, funnit bilagda unika, liksom minnesrika protokollsbok. Jag skyndar att översända den till Eder, ty i föreningens arkiv har den sin plats. Om ”de bundna krafternas förening (eller) Boktryckarehämd” och den mission som föreningen under tiden utförde berättar protokollet rätt utförligt. Föreningen upplöstes emellertid genom att arbetsgivarna allt hänsynslösare gallrade bland medlemmarna, upphävde hämnden, löste krafterna och intog dem ånyo i arbete. De bland föreningens medl. som inte svek föreningen – voro få, och som ni förstå, även dessa hade gärna velat bli lösta Kanske, jag tror det, jag var den sist ”återlöste” då jag i augusti 1911 äntligen lyckades få arbete, men föreningsprotokollen slutar den 22 sept., efter vilken datum särskilt dir. Oldenburg å A & W [Almqvist & Wiksell] företog mycket kraftiga och välgörande angrepp för att upplösa föreningen”.

Arkiv: Typografförbundet avd 084 Klubb. De bundna krafternas förening ”Boktryckarhämnd” Uppsala, vol. A1:1.

» Se hela dokumentet