Samtal om samer och markrättigheter under mellankrigstiden och i nutid

Fyriskällan / Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala, tisdag 13 mars kl. 18:00, fri entré.

Markrättigheter och äganderätt har under flera hundra år varit en framträdande konfliktorsak mellan samer och svenskar och med den svenska statsmakten. Sådana intressen finns uttalade eller underliggande i aktuella frågor, som till exempel ratificering av ILO:s konvention om urfolksrätt och mineralexploatering på renbetesområden. I kvällens samtal med Tore Andersson Hjulman och May-Britt Öhman (Sámeednama friddja universitehta) får vi både en belysning av det aktuella läget och det historiska perspektivet, med två inledande föredrag:

Tore Andersson Hjulman: Naturskydd på samisk mark 1909-1938. Konsekvenserna av att bli kallad för ett naturfolk.

May-Britt Öhman,: Samiska perspektiv på svenska staten, markerna och rättigheterna

Om föredragshållarna:

May-Britt Öhman är Fil.Dr i Teknikhistoria och forskare vid Centrum för genusvetenskap samt Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, Uppsala universitet och även gästforskare vid Historia, LTU. Hennes forskningsfokus är på stora tekniska system, vattenkraft, energiproduktion/konsumtion, vattenresurser, miljöfrågor, risk och säkerhet, avkolonisering och helande från koloniala trauman. Geografiskt fokus ligger på Arktis och Sábme, och internationella jämförande studier i samverkan med forskarkollegor från ett flertal länder och urfolksterritorier.

Hennes doktorsavhandling från 2007 handlade om vattenkraftsbyggande i Tanzania

Öhman är en av grundarna av UPPSAM – föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, där hon är styrelseledamot.

Öhman är Lule/Skogssame från Lule älv/Julevädno området och är aktiv inom det samiska samhället, däribland som styrelseledamot i Silbonah Sámesijdda sedan 2011, styrelseledamot i Svenska Samernas Riksförbund

2011–2015, ersättare i Sametinget, 2013–2017.

 Samelands fria universitet – Sámeednama friddja universitehta – är ett projekt och en vision startad 2014 av Öhman med syftet att vända på perspektiven, att främja samiska perspektiv. Det består idag av en webbsida med blogg, www.samelandsfriauniversitet.com, ett twitterkonto, en Facebooksida. Olika evenemang och workshops organiseras i namnet och arbete pågår med att finna finansiering för ett fysiskt etablerande, med tänkt säte i Jokkmokk – Jåhkåmåhkke, för att ha närvaro på svensk sida av Sábme.

Hemsidor : www.may-britt.ohman.com och www.samelandsfriauniversitet.com

Tore Andersson Hjulman disputerade 2017 på avhandlingen Ett med naturen: En studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter som undersöker varför förståelsen av samerna som ett naturfolk under mellankrigstiden utmanades och övergavs i naturskyddskretsar.