Projekt 00 – ett förargelseväckande projekt

Bildtext: Modell över byggnaden 00 – en Konsthall och ett kommunikationscentrum, planerat av projektgruppen Inredningar utföres (Lena Bergström, Ernst Billgren, Per Glembrandt, Dan Wolgers, Fredrik Wretman och Jan Åman).

De flesta föreningsjubileer brukar passera ganska obemärkt för utomstående. Uplands konsförenings 60-årsjubileum 1993 var ett undantag. Vid invigningen av jubileumsutställningen 3 december presenterades också projektgruppens Inredningar utföres förslag till en ny byggnad på platsen för den stängda offentliga bekvämlighetsinrättningen vid Fyristorg (byggd 1927 efter stadsarkitekten Gunnar Leches ritningar). ”En modell och ritningar visades och väckte både intresse, förvåning, förtjusning och förskräckelse”, berättar konstföreningens 1993 års verksamhetsberättelse. Det skulle förslaget fortsätta att göra, inte minst förskräckelse, långt in i nästa år. Striderna om det uppsaliensiska offentliga rummet är som bekant inte få, men Projekt 00 är ett av de mer provokativa och därför kortlivade förslagen, mycket på grund av husets placering mitt i en traditionstyngd arkitektonisk miljö. Turbulensen märktes också av i konstföreningen, men framför allt bland allmänheten.

Projektgruppens medlemmar, Lena Bergström, Ernst Billgren, Pia Glembrandt, Dan Wolgers, Fredrik Wretman och Jan Åman förklarade 00 vara en byggnad för en ny tid, som tar fasta på de nya kommunikationsmedlen, ”De mekaniska, rörliga kommunikationsmedlen har förändrat staden liksom rörelserna till och från staden. Från kärra och vagn, över bil och tåg, har vi nu nått fram mot datastyrda signaler. De gör att vi inte på samma sätt behöver förflytta oss för att kommunicera med varandra”. Konstnärernas vision var att den fyrkantiga byggnadens ytterväggar inte bara var en fasad, utan en skärm, en elektronisk väggtidning eller reklampelare, där budskap kunde kommuniceras. ”00 blir ett hus som befinner sig i ständig förändring, som förmedlar nuet likaväl som historisk kunskap. Såväl domkyrkopredikan, TT-nyheter eller personliga meddelanden kan komma till tals via text och bild. Det blir ett samtidens allhus, ett hus för aktivitet.”

I ett brev till till konstföreningen och konstmuseet utbrister en Uppsalabo:

”Genialt att komma på idén att parodiera beslutsfatteriet genom att föreslå att resa ett sju – bara detta symboliska tal! – våningar (ovan jord – den underjordiska åttonde våningen för de dolda behoven räknar jag inte med) högt byggnadsmärke över en pissoar – detta klassiska tillhåll för beslutsintrigerande män skakande sin femte lem i förvivlan över att ultima gutta in braccha restat [den sista droppen hamnar i byxorna].”

Konstskandaler skakar de flesta städer, men bara i Uppsala kan man förvänta sig att opinionsyttringar framförs på latin.

(modellen ”00” har under våren inlämnats för arkivering av Uplands konstförening)