Kategoriarkiv: Okategoriserade

1700-TALETS LÖVSTABRUK: ARBETSVILLKOR OCH VÄRLDSHANDEL

Fyriskällan 28 maj kl. 18. Föredrag av prof. Göran Rydén

Vilken roll spelade Lövsta bruk och de andra uppländska bruken i 1700-talets framväxande globala och koloniala ekonomi? En betydelsefull roll. Hur var arbetsorganisationen och levnadsförhållandena för de många bruksare som arbetade där? Svar på dessa frågor har ekonomhistorikern Göran Rydén forskat fram under flera år vid Lövsta bruksarkiv, vilket han berättar om i sitt föredrag. Fram till vintern 2023 bevarades i Lövsta ett stort bestånd bruksarkiv, till dess att föreningen Leufsta bruksarkiv av ekonomiska skäl tvingades avveckla verksamheten och drygt 500 hyllmeter med arkiv från bruk och föreningar i området överfördes till Riksarkivet Uppsala, samt till en del till Folkrörelsearkivet.

Karta öfver Skogvaktaredistrikt No VI å Leufsta Bruk.
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0001&pid=alvin-record:375898

Göran Rydén är professor i ekonomisk historia vid Institutet för Bostadsforskning, Uppsala universitet.

Leveransstopp upphör

Fr.o.m. måndag 4 december kan vi åter ta emot arkivleveranser. Ordningen i arkivet är återställd.

Under hösten har listerna i vårt närarkiv tätats för att säkra arkivet mot småkryp. Ett enkelt arbete för en snickare men det krävde en hel del omplacering av arkivhandlingar för att frilägga listerna och då var det svårt att samtidigt ta emot nya leveranser. Nu har vi återställt det mesta och är redo.

Under hösten anlägger också fastighetsvärden ett nytt ventilationssystem. Det gamla har visat sig vara otillräckligt för att hålla rätt klimat i arkivmagasinen och vi ser nu framåt mot säkrare bevarande av arkivhandlingarna.

Inget om oss utan oss!

Så heter boken som dokumenterar det viktiga arbete som aktiva i funktionsrättsrörelsen lade ned på att påverka utformningen av FN:s funktionsrättskonvention (Convention on the Rights of Persons with Disabilities — CRPD). Lotta Göller och Maria Johansson har intervjuat 27 personer som varit tongivande i arbetet. Idag är det boksläpp. PRESSMEDDELANDE. Se även hemsidan ingetutanoss.se

Boken har tillkommit Handikapphistoriska föreningens projekt med samma namn, i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter. Också Folkrörelsearkivet har ingått i projektet. Vi har uppdraget att arkivera projektet och också göra viktiga delar av det tillgängligt på plattformen Alvin.

Den 21 november öppnas utställningen Funktionsrätt, från Uppland till Förenta Nationerna på Fyriskällan, som i huvudsak utgår från boken Inget om oss utan oss — fast med lite uppländsk lokalfärg därtill. Den 12 december kl 18 presenterar Maria Johansson på Fyriskällan. Mer om detta senare.

Avhandling om maskintolkning av Astrid Lindgrens stenografi

På onsdag 4 oktober försvarar Folkrörelsearkivets medarbetare Raphaela Heil sin doktorsavhandling i datoriserad bildbehandling: Document Image Processing for Handwritten Text Recognition: Deep Learning-based Transliteration of Astrid Lindgren’s Stenographic Manuscript.

Raphaela Heil. Bild från Uppsala universitet.

Avhandlingen handlar om att utveckla metoder för maskinell tolkning av Astrid Lindgrens stenografiska manus, en textform som är svårtolkad både för människor och maskiner. Den finns på portalen Diva

Disputationen, som sker på engelska, börjar klockan 9.15, rum 101121 i hus 10, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1.