Funktionsrätt: från patient till medborgare

Fyriskällan tisdag 27 februari kl. 18.00

Paneldiskussion med Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet, Hjalmar de Jong, cirkelledare om funktionshinderhistoria, Wilma Jonsson, Studiefrämjandet, och Jonas Sandström, Folkrörelsearkivet. Panelen är ett samarrangemang mellan Folkrörelsearkivet och Studiefrämjandet.

Synen på funktionshinder och funktionshindrades ställning i samhället har förskjutits över tid. Idag används ofta uttrycket funktionsvariation, medan en del äldre uttryck anses som direkt olämpliga. Det är en förändring som inte bara har uppstått med tiden utan det är också frukten av en aktiv rörelse. Handikappföreningar bildades, inte minst under 1970-talet, och de kom tidigt att verka för ökade möjligheter att delta i samhällslivet.

På senare år definierar föreningarna sig ofta som funktionsrättsföreningar. Rätten att fungera på lika villkor i samhället är en central del. Det finns också ett intresse av att utforska den egna historien. I den ingår kontakter med hälsovård och assistans. Den har historiskt varit både hjälpande och inskränkande.

Inom medicinen finns idag ett ökat patientfokus, samtidigt som det finns tendenser till att rätten till assistans stramas åt. Panelen berör denna utvecklingen och om hur historien om funktionshinder och funktionsrätt ska berättas.

Utställningen Inget om oss utan oss[!] på Fyriskällan går in på sista veckan. Den kan ses till och med 1 mars. Utställningen handlar om svenska funktionsrättsaktivisters medverkan i utformandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: CRPD (2006). Handikapphistoriska föreningen genomförde 2021 – 2023 ett dokumentationsprojekt om CRPD under ledning av Lotta Göller och Maria Johansson. Folkrörelsearkivet medverkade och ansvarar nu för arkivering och publikation av intervjumaterialet.