Både och! – Att undervisas på modersmål och på svenska

Fyriskällan. Tisdag 21 maj, klockan 18.00

Gruppen Erfarenheter av diasporan (Experiencias de la diáspora) presenterar resultaten från en studiecirkel om modersmålsundervisningen i spanska i Uppsala på 1970- och 1980-talen. Rätten till hemspråksundervisning för barn med föräldrar med annat modersmål än svenska, genomfördes redan 1968. År 1996 ändrades namnet till modersmålsundervisning. I bland annat Eriksskolan och Bäcklösaskolan i Uppsala, skapades under 1970- och 1980-talen flera så kallade hemspråksklasser. Elever med ett visst modersmål fick omväxlande undervisning på svenska och till exempel spanska. Även i sammansatta klasser, bestående av en grupp svenskpråkiga barn och en grupp med annat modersmål, gavs undervisning i betydande grad på modersmålet. Professor Leena Huss bidrar med språkvetenskapliga rön om tvåspråkighet i ett samtal om modersmålsundervisningen.

Leena Huss

Är professor i finska vid Uppsala universitet och har forskat om minoritetsspråk och tvåspråkighet sedan 1970-talet. Hon har medverkat i ett projekt vid Linköpings universitet där språkpolicyn i flerspråkiga förskolor har sttuderat och i ett forskningsprojekt vid Tromsö universitet där flerspråkliga familjers vardagsbeslut om språkanvändning har studerats.

Erfarenheter av diasporan / Experiencias de la diáspora

Några latinamerikaner i Uppsala, majoriteten flyktingar och barn till flyktingar, samlades med en önskan att dokumentera sitt liv här och visa vad man bidragit med i Uppsala som stad.

Framför allt var det 70- och 80-talet man ville beskriva. Olika grupper utkristalliserades. Några ville beskriva kulturliv, t ex tango, och solidaritetsgrupper. Några ville beskriva yrkesliv såsom läkare och sjuksköterskor.

En grupp ville dokumentera den verksamhet och undervisning, som i förskolor och skolor bedrevs på spanska och svenska för att ge barnen möjlighet att utveckla funktionell tvåspråkighet. Denna grupp har bildat en studiecirkel och ägnar sig åt att intervjua tidigare förskollärare, lärare och elever i Uppsala.